31. července 2019 Novinky

Zkušenosti z výměnného programu v Praze

Členové pracovní skupiny, která vyvíjí kodex pro zpracování stavebního odpadu, se zúčastnili výměnného pobytu v Praze ve dnech 1.-5. dubna s cílem seznámit se s nejlepšími zkušenostmi při nakládání s odpadem v ČR v rámci projektu „Podpora efektivity a čisté výroby v mongolském stavebním sektoru”.  Během 5 dnů tohoto výměnného pobytu navštívilo 14 členů pracovní skupiny státní i soukromé organizace a recyklační střediska pro sklo, plasty, stavební odpad i přírodní odpad a setkali se s významnými investory v tomto odvětví.

Slovy účastníků programu: „Je velmi důležité zdůraznit význam třídění odpadu v naší zemi. V České republice je třídění věnována zvláštní pozornost za účelem snížení množství odpadu. Tříděný odpad je potom přeměněn na cenné suroviny, což napomáhá při ochraně neobnovitelných zdrojů a ke snížení znečištění životního prostředí. Každá navštívená lokalita nám především ukázala, že realizace těchto úkolů může být zajištěna efektivními zákony, předpisy a regulacemi. Když vláda poskytne pobídky pro nakládání s odpady a úzce spolupracuje se soukromými společnostmi, přispívá tak k rozvoji celého sektoru. Stavební odpad je nejen objemnější, ale také obsahuje nebezpečné látky, proto je jeho likvidace složitější. Třídění ale může být řešením těchto překážek.” Nakonec se členové pracovní skupiny dohodli, že zahrnou třídění stavebního odpadu do „kodexu pro zpracování stavebního odpadu”, který vyvíjejí.

Na základě zkušeností z výměnného pobytu chtějí účastníci zahrnout do kodexu inovativní nápady, se kterými se seznámili během tohoto programu. Ministerstvo pro stavebnictví a městský rozvoj dále zváží zřízení místa, kde by stavební odpad mohl být shromažďován.