Helping where is needed

Тоон мэдээлэл

  • Суурин төлөөлөгчийн газар 2007 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байна
  • Нийтдээ 10 ажилтантай
  • Жилд 2-3 төсөл хэрэгжүүлдэг
  • Нийтдээ 20 төсөл хэрэгжүүлснээс 18 төсөл амжилттай хэрэгжиж дууссан ба 2 төсөл нь хэрэгжиж байна
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжүүлэгч байгууллага

Хөгжлийн төсөл хөтөлбөр, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэгч байгууллагагүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Бид санхүүгийн нөөцөө хамгийн үр дүнтэйгээр ашиглах, ил тод байлгахыг хичээж ажилладаг. Манай төслүүд нь олон улсын стандартын дагуу санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хатуу хяналттай хэрэгждэг. Биднийг дэмжин ажилладаг санхүүжүүлэгч байгууллага болоод тэдний оролцоотой танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ, мэдээлэл

Санхүүжүүлэгч байгууллагууд

Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV