Төсөл

СТРАТЕГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

Каритас Чех Репаблик байгууллага (КЧР) нь дараах чиглэлийг стратегийн тэргүүн чиглэл болгон ажиллаж байна.

59477783_2029398867183524_2299018950425444352_n

Байгаль орчин дахь хор нөлөөг бууруулах

КЧР байгууллага нь тогтвортой үйлдвэрлэл, хэрэглээг дэмжих замаар ядуурлыг тогтвортойгоор бууруулах, нүүрс төрөгч багатай ногоон эдийн засаг руу шилжсэнээр байгаль орчин дахь сөрөг нөлөөллийг багасгах чиглэлийн дагуу ажилладаг.  Энэхүү чиглэлийн хүрээнд КЧР байгууллага нь барилгын салбарын ЖДҮ эрхлэгчдийг нөөцийн үр ашигтай практикийг нэвтрүүлэх явдлыг дэмжих, түүнчлэн пластик хог хаягдлын салбар дахь ЖДҮ эрхлэгчдийн хог хаягдал цуглуулах, ангилах арга хэрэгсэл, технологийг сайжруулах зорилго бүхий хэд хэдэн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

IMG_2513

Иргэний нийгмийн хөгжил дэвшил

Иргэний нийгэм бол үндэсний эв нэгдэл болоод улс орны хөгжлийн чухал эд эс юм.  Тиймээс иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжих явдал нь КЧР байгууллагын гол зорилгуудын нэг бөгөөд үүний хүрээнд төрөл бүрийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. Бид залуучуудын нийгмийн оролцоог дэмжин, хөгжүүлэх үүднээс төрийн бодлого болоод орон нутгийн эдийн засгийг олон нийтэд нээлттэй ил тод болгох, залуусын нийгмийн идэвхийг өдөөх шинэлэг хөтөлбөр, санаа санаачлагыг хэрэгжүүлэх замаар тэдний төлөө ажилладаг төрийн бус байгууллага болоод иргэний нийгмийн байгууллагуудыг чадавхижуулан ажиллаж байна. 

25289560_1389488704507880_4035366929397518290_n

Хөдөө аж ахуйн хөгжил

Нийгмийн эмзэг бүлгийн орлогын өсөлтөнд хөдөө аж ахуйн өсөлт нь бусад салбартай харьцуулахад хоёроос дөрөв дахин илүү үр дүнтэй нөлөө үзүүлдэг байна. Иймд КЧР байгууллага нь Хэнтий аймаг дахь Газар тариалангийн салбарын иргэний нийгэм болон орон нутгийн удирдлагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх төсөл хөтөлбөрийг орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх, орон нутгийн тариаланчдын бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх сүлжээ, холбоог бий болгох зорилгын дор хэрэгжүүлсэн.