Хэвлэмэл материал

Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүгдийн төлөө төслийн суурь судалгаа

Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүгдийн төлөө төслийн суурь судалгааны тайлан

Байгууллагуудад зориулсан хог ангилах тухай зааварчилгаа

Байгууллагуудад зориулсан хог ангилах тухай зааварчилгаа

Хог хаягдлын менежментийн суурь судалгаа

Хишиг-Өндө сумын хог хаягдлын менежментийн суурь судалгааны тайлангийн хураангуй, 2021 оны 1-р сар

Баримтын хуудас

Залуучуудад тулгамдаж буй асуудал ба тэдний хэрэгцээ

Төслийн мэдээллийн хуудас

Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүгдийн төлөө төсөл

Төслийн мэдээллийн хуудас

Монгол улс дахь хуванцар хог хаягдлын тогтвортой байдлыг хангах төсөл