Хамгаалалт

Каритас Чех Репаблик нь хүүхдүүдийг болон хөтөлбөрийн бусад оролцогчдыг хамгаалах нь нэн чухал үүрэг гэж үздэг. Бэлгийн мөлжлөг, хүчирхийлэл, дарамтаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд аль болох их зүйлийг хийх нь бидний үүрэг юм. Бидний үйлчилдэг олон нийт, ялангуяа хүүхдүүд болон эмзэг бүлгийн насанд хүрэгчид бидний туслалцаанд итгэж болно гэдгийг мэддэг байх ёстой.

ЖУРАМТАЙ ТАНИЛЦАХ

Хамгаалах бодлого 1     Хамгаалах бодлого 2