Ёс зүй ба зан байдлын код дүрэм

Код дүрмүүд нь хүний эрхийг хүндэтгэх, эв санааны нэгдэл, гарал үүсэл, итгэл үнэмшлээс нь үл хамааран бүх хүмүүст нээлттэй байх зэрэг бидний баримталдаг үндсэн гол удирдамж зарчмуудыг тодорхойлдог тул Каритас байгууллагын үндэс суурь юм. Үүний зэрэгцээ код дүрмүүд нь Каритас байгууллагын бүх ажилтнууд ажил дээрээ болон хувийн үйлдлийнхээ хүрээнд дагаж мөрдөх ёстой зан байдлыг болон үнэт зүйлсийг тодорхойлдог.

журамтай танилцах