Mongolsko se veze na vlně recyklace stavebního materiálu
7. prosince 2020 Novinky

Mongolsko se veze na vlně recyklace stavebního materiálu

I když je Mongolsko svou rozlohou 19. největší zemí světa, pouhých 3.29 milionu obyvatel z něj dělá rovněž stát s nejnižší hustotou zalidnění na světě. Od roku 1990, kdy proběhla Demokratická revoluce, 40% mongolské populace přesídlilo do hlavního města Ulanbátar, což přineslo zvyšující se poptávku po novém bydlení a prudký rozmach stavebního průmyslu, jenž se rychle rozrůstá až dodnes. Současné budovy však nejsou příliš hospodárné, protože spousta z nich je závislá na vytápění fosilními palivy, stejně nehospodárný je i provoz chlazení a využívání zastaralých technologií a neúsporných zařízení.

Jelikož v Mongolsku chybí postupy pro hospodárnost, produkuje tato země nebývalé množství stavebního odpadu a suti (CDW). Více než 80 % tohoto odpadu je uloženo nelegálně a má neblahý vliv na lidské zdraví i životní prostředí, zvyšuje spotřebu energií a vyčerpává možnosti dalšího ukládání odpadů.

Projekt Evropské unie SWITCH-Asia s názvem „Zlepšení účinného využití zdrojů a čistější výroba v mongolském stavebním sektoru prostřednictvím recyklace materiálů“ (zkráceně Recyklace stavebních materiálů) byl uskutečněn s pomocí organizace Charita Česká republika a jejích partnerů, aby podpořili renovaci budov způsobem, který zajišťuje klimatickou neutralitu a obnovu. Hlavním cílem projektu bylo přispět ke snížení klimatických změn a chudoby v Mongolsku tím, že se podpoří malí a střední podnikatelé, aby začali používat šetrnější a účinnější postupy. Ve snaze zvýšit lokální produkci cenově přijatelných stavebních produktů vyrobených ze stavebního odpadu a snížit uhlíkovou stopu ve stavebnictví, Charita ČR ve spolupráci s výzkumným týmem na Mongolské univerzitě vědy a technologie (zkráceně MUST) otestovala a vyvinula nový prototyp recyklovaného betonu vyrobeného ze stavební suti.

V roce 2016 jsme začali s tímto projektem, abychom poukázali na problém rostoucího stavebního odpadu, který nebyl recyklován a ve většině případů byl prostě uložen na ilegální skládky, což způsobuje znečišťování prostředí. Projekt CDW uspěl v oblasti řízení a předání znalostí  z EU do Mongolska, úspěšně se rozvinul a získali jsme normy pro recyklované stavební materiály, založili jsme moderní, vysoce přesnou (precizní) laboratoř pro vývoj těchto materiálů, a ačkoliv to původně nebylo v plánu, projekt byl realizován ve všech 21 správních jednotkách v Mongolsku, s cílem propagovat nově schválené standardy „Postup čištění, sběru, třídění, přepravy, recyklace, obnovy, využití, likvidace a skládkování stavebních a demoličních odpadů“, včetně pořádání workshopů ve všech provinciích, vysvětluje Traian Laurentiu, Hristea, velvyslanec EU v Mongolsku.

 

Ve snaze o zvýšení místní produkce dostupných stavebních produktů vyrobených ze stavebního odpadu, a snižování uhlíkové stopy ve stavebním odvětví, Charita ČR ve spolupráci s MUST otestovala a vyvinula nový prototyp recyklovaného betonu plně vyrobeného ze stavebního odpadu.

CEIF_Improving resource efficiency and cleaner production in the Mongolian construction sector through materials recovery (2)

Ekonomická studie proveditelnosti týkající se prototypu recyklovaného betonu ukazuje, že se zde nejedná pouze o uzavřený cyklus současné produkce stavebních materiálů, ale že také nabízí dostupné řešení při využívání přírodních zdrojů.

V souladu s novou Evropskou Strategií „Renovační vlna“ 2020, konkrétně jejím cílem vytvořit stavební ekosystém, který by odpovídal udržitelným řešením založených na uzavřených cyklech, využití a znovuvyužití trvale udržitelných materiálů a integrace řešení na přírodní bázi, tento projekt podporoval propagaci a rozvoj standardizovaných udržitelných řešení a znovuvyužití odpadových materiálů. Tyto standardy byly také schváleny příslušnými orgány v Mongolsku.

Zatímco Strategie „Renovační vlna 2020“ byla vytvořena jako strategie pro Evropu, člověk nemůže nevzít v úvahu vnější aspekt a důležitost a platnost také mimo Evropu. Tato Strategie předpokládá, že změna směrem ke klimaticky neutrálním obytným budovám bude možná pouze v případě, že se současná povolání změní tak, aby zahrnuly dovednosti týkající se ekologie a udržitelnosti. Jen opravdu informovaní profesionálové mohou hrát klíčovou roli v nabízení nejnovějších dostupných technologických možností koncovým zákazníkům, aby bylo využití zdrojů a energie efektivní. Aby se zvyšovala dostupnost těchto renovací, je třeba také školit profesionály. Což je velice důležité pro Mongolsko a jeho rychle rostoucí vývoj na poli stavebním. 

Aby se podpořilo know-how a dovednosti pracovníků v tomto stavebním odvětví, byl v rámci projektu Recyklování stavebních materiálů a vyvinut nový program pro management/řízení stavebního odpadu a suti – ten se v současné době vyučuje na Mongolské univerzitě (MUST) a připravuje budoucí pracovní sílu v udržitelném a ekologičtějším stavebním sektoru. A co víc, více než 4000 zástupců ze stavebního sektoru ve všech 21 provinciích Mongolska a Ulanbátaru bylo úspěšně vyškoleno v efektivnějším řízení stavebních a demoličních prací, jež podpoří budoucí ekologickou tvorbu pracovních míst.

CEIF_Improving resource efficiency and cleaner production in the Mongolian construction sector through materials recovery (5)

Zkusili jsme zapojit do praxe techniky a metody recyklace a znovuvyužití stavebních materiálů poté, co se naši inženýři a zaměstnanci zúčastnili školení. Například jsme zbourali tři objekty celní správy a 85% z nich se opětovně využilo na stavbu sportovního objektu v provincii Selenge. Navíc jsme oddělovali dřevěný materiál z přibližně 38 000 tun stavebního odpadu, a dodali jsme z něj asi 120 domácnostem dřevo na topení. Také jsme poskytli více než 200 nákladních vozů demoličního odpadu na sanaci přehrady v provincii Khentii. Příkladů je mnoho, vysvětluje Mr. Lkhagvajav.M, ředitel stavební a demoliční společnosti Kharvaach Mergen LLC. 

Výchozím bodem pro fungování udržitelné renovace je znalost problematiky. Pro stavební program byly vytvořeny série publikací (dostupné online - zde), které zahrnují příručku pro studenty, sedm studií o řízení CDW, možnosti recyklace, povědomí veřejnosti, právní rámec a ekonomickou proveditelnost produktů vytvořených z odpadu.

Aby se posílilo povědomí, právnická jistota a podněty pro použití inovativních postupů u veřejnosti a soukromých majitelů, byl projekt zacílen na zlepšení mongolského právního rámce managementu nakládání s odpady. Schválení standardy Postup čištění, sběru, třídění, přepravy, recyklace, obnovy, využití, likvidace a skládkování stavebních a demoličních odpadů“, bylo důležitým milníkem při dosahování cílů při vytváření udržitelného mongolského stavebního sektoru. Postup byl schválen ministerstvem výstavby a rozvojem měst/městského plánování, kteří se stali jedním z nejsilnějších obhájců záměrů projektu. Tento nový standard přinese řešení problémů v oblasti ilegálního skladování odpadu a stavební suti a přispěje k uskutečnění přepracování „Zákona o odpadech“ (2017) v Mongolsku.

Projekt SWITCH-Asia Recyklování stavebních materiálů byl jednou z úspěšných pilotních iniciativ v mongolském stavebním sektoru. Když byl projekt v roce 2016 zahájen, nebyly k dispozici dostatečné informace o tehdejším stavu budov, a výhodách znovuvyužití materiálů. Nedostatek důvěry v kvalitu prototypu materiálu vyrobeného z recyklovaného odpadu byl též výzvou, se kterou se tým musel potýkat. Organizují se celostátní mediální kampaně, které vzdělávají a informují miliony lidí o CDW managementu a jeho důležitosti ve vytváření udržitelného stavebního prostředí v Mongolsku. Projektový tým také spolupracoval na 14 výstavách a expozicích.  Výsledkem projektového úspěchu byl fakt, že Charita ČR v Mongolsku byla na nejprestižnější mongolské stavební výstavě Barilga Expo 2020 oceněna jako „Nejlepší projektový a programový realizátor“, který zlepšil hospodaření se zdroji a zasadil se o čistší produkci mongolského stavebního odvětví právě díky recyklaci materiálů.

Již během realizace tohoto projektu byly založeny pevné základy partnerství veřejného a soukromého sektoru, vytvořena příslušná politika a právní prostředí a schopnosti vyvíjet projekt celostátně. To nás ujišťuje, že Mongolsko bude pokračovat na vlně recyklace a hospodářské obnovy, zatímco bude zvyšovat ekologické uvědomění, vytvářet pracovní místa a zlepšovat životy lidí.