Хэвлэлийн мэдээ

ТББ-ууд хамтран хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт тогтвортой үйлдвэрлэл хэрэглээг нэвтрүүлэх төслийн нээл
31. May 2022 Хэвлэлийн мэдээ

ТББ-ууд хамтран хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт тогтвортой үйлдвэрлэл хэрэглээг нэвтрүүлэх төслийн нээл

Улаанбаатар – “Эдийн засгийн ногоон шилжилт“ төслийн нээлтийн арга хэмжээний үеэр Европын Холбооны Төлөөлөгчийн газар, холбогдох яамд, БЖДҮ, ТББ-ууд, хэрэглэгчдийн төлөөлөл, идэвхтэн иргэд цуглаж хөдөө аж ахуй, хүнсний тогтвортой хэрэглээ ба үйлдвэрлэлийн байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөлөллийн талаар ярилцлаа. 

Нийгмийн сайн сайхан үйлд виртуал технологийг ашиглах нь
28. March 2022 Хэвлэлийн мэдээ

Нийгмийн сайн сайхан үйлд виртуал технологийг ашиглах нь

Хүчирхэг иргэний нийгэм нь илүү тогтвортой дэлхийг бүтээх гол түлхүүр юм. Манай улсад улс орны хөгжлийн хурдасгуур болсон иргэний нийгмийн төрөл бүрийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Харамсалтай нь эдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагаа үр ашигтай байхад нөлөөлөх техник технологийн хүчин чадал, мэдлэг ур чадвар болон туршлага дутмаг байдаг байна. Ялангуяа хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэний нийгмийн байгууллага (ИНБ)-дад энэ асуудал их байдаг байна. Энэ дутагдаж буй хүчин зүйлсийн үр дүнд ИНБ-ын нөлөөллийн ажил үр дүн багатай мөн тэдний нийгэмд оруулж буй хувь нэмэр бага байх магадлалтай юм. Энэхүү асуудлыг шийдэхэд туслах зорилгоор бид хөдөө орон нутаг болон хотод үйл ажиллагаа явуулж буй залуучуудын ИНБ-дад виртуал төхөөрөмжийг гардуулан өглөө.

Хүнс, ус, ундаа үйлдвэрлэлийн салбарт ногоон эдийн засгийн нэвтрүүлэхэд EX дэмжлэг үзүүлнэ
25. March 2022 Хэвлэлийн мэдээ

Хүнс, ус, ундаа үйлдвэрлэлийн салбарт ногоон эдийн засгийн нэвтрүүлэхэд EX дэмжлэг үзүүлнэ

Дэлхий дахинд Ковид-19 цар тахлын нийгэм, эдийн засагт үзүүлж буй сөрөг үр дагавар гүнзгийрсээр байна. Нэн ялангуяа бараа материал, түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүний импорт буурсантай холбоотойгоор Монгол улсын хэмжээнд хүнсний хомсдол үүсч эхэлсэн. Монгол улсын хүнс, ундааны үйлдвэрлэл импортоос өндөр хамааралтай байгаа нь үндэсний хэмжээний эрсдэл дагуулах асуудал тул, цаашид газар тариаланд суурилсан хүнс, ундаа үйлдвэрлэлийн салбарыг бие даасан болгож бэхжүүлэх хэрэгцээ шаардлага өндөр байна. 

Европын Холбооны дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй төсөл нь хог хаягдлын менежментийг сайжруулна
21. March 2022 Хэвлэлийн мэдээ

Европын Холбооны дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй төсөл нь хог хаягдлын менежментийг сайжруулна

Хог хаягдал нь байгаль орчин болоод хүний эрүүл мэндэд хор нөлөөтэйгөөс гадна эдийн засагт ч сөргөөр нөлөөлдөг байна. Манай улсад хог хаягдлыг дахин боловсруулах нэгдсэн систем байхгүй бөгөөд албан бус, хяналтгүй хогийн цэгүүдэд хогоо хаяж, шатааж байна.

“Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх залуучуудын дуу хоолой” хэлэлцүүлэг
15. November 2021 Хэвлэлийн мэдээ

“Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх залуучуудын дуу хоолой” хэлэлцүүлэг

Манай улсын бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 55 хувь нь 15-34 насныхан байна. Манай улсын хүн амын 1/3 хувийг залуучууд эзэлдэг ч ажилгүй залуус олон байна. 2021 оны есдүгээр сарын эцсийн байдлаар,  манай улсад 15.0 мянган бүртгэлтэй ажилгүй иргэн байна. Үүний 55 хувийг 15-34 насныхан эзэлж байна.